Provozovatel stránek: Lukáš Václavovič (dále jen TTRACE)

IČ: 75987091 Ždírec – Žďár 29, PSČ 33601, Česká republika


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících, resp. zákazníků se řídí ve společnosti Lukáš Václavovič – TTRace nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Kupující svým svobodným rozhodnutím uzavřít kupní smlouvu s Prodávajícím uděluje svůj svobodný, informovaný, jednoznačný a konkrétní souhlas s poskytnutím a dalším zpracováním svých osobních údajů Prodávajícímu pro účely realizace objednávky zboží (tzn. zpracování osobních údajů se uskutečňuje na základě titulu plnění smlouvy) a pro účely obchodní činnosti Prodávajícího (tj. TTRACE). Poskytnutí osobních údajů je zásadně dobrovolné a informované. Subjekt osobních údajů (Kupující) má zejména právo na časově neomezený přístup k osobním údajům, které Prodávající o jeho osobě uchovává, a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném v obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Tento souhlas s poskytnutím svých osobních údajů může Kupující kdykoli písemně odvolat. V případě, že subjekt údajů odvolá svůj souhlas a současně nebude existovat jiný titul pro zpracování osobních údajů, budou tyto údaje Prodávajícím vymazány nebo anonymizovány. V případě, že subjekt údajů odvolá svůj souhlas s poskytnutím těch osobních údajů, které jsou nezbytně nutné pro plnění povinností Prodávajícího z uzavřené smlouvy, nedotkne se odvolání souhlasu těchto údajů, ledaže by subjekt údajů, tj. Kupující, současně odstoupil od smlouvy. Osobní údaje budou Prodávajícím plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou poskytována jakýmkoliv třetím subjektům či osobám mimo TTRace.
Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční  doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, nesprávného zásahu, popř.poškození způsobeného pádem.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, telefon, email) a uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či sdělil nebo které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele e-shopu byly zpracovány provozovatelem e-shopu a Prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto VOP, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy obsahující odvolání dříve poskytnutého souhlasu na email: info@ttrace.cz nebo jednoduchým kliknutím na webový odkaz umístěný v emailové zprávě). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele osobních údajů.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich časově neomezenému přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na příslušný orgán Evropské unie vykonávající dozor nad dodržováním obecného nařízení o ochraně osobních údajů, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si Kupující přeje opravit či aktualizovat osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, má možnost tak učinit na emailové adrese info@ttrace.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

Zákazník souhlasí s případným ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je možné závazky prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozího odstavce kdykoliv odvolat.

DOPRAVA

K zaslání zboží na území ČR využíváme služeb DPD. Přepravné činí 169Kč včetně dobírky. V případě celé zakázkové kombinézy je dopravné zpravidla zdarma (nemusí být podmínkou v případě zaslání více kusů, či překročení váhového limitu). Veškeré další cesty prodávajícího na předem domluvená místa, kdy bude prodávající osobně přítomný může být účtována přeprava 12,-Kč / km. Tato částka bude účtována především při odstoupení od smlouvy. Kdy má prodávající právo tyto prokazatelně vzniklé náklady po kupujím požadovat.

TERMÍN DODÁNÍ

Veškeré nabízené zboží, které je skladem Vám bude odesláno v co nejkratším možném termínu. Nejpozději do 3 prac. dnů. Nebude-li možné dodržet dodací lhůtu, budeme Vás informovat. V případě že objednáte zboží do 10.00, může být u Vás již druhý pracovní den. V případě výroby zakázkové kombinézy, rukavic , či jiného zboží určené přímo na zakázku je samotný proces výroby (po odsouhlasení konenčného návrhu zákazníkem a zaplacení zálohové faktury) odhadován na 45 – 60 prac. dnů, v závisloti na vytíženosti výroby. Přesto je doba pouze orientační a není nijak smluvně garantována.

POTVRZENÍ VÝROBY / UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Zákazník potvrzuje výrobu, tím i uzavření kupní smlouvy jejíž součástí jsou zde uvedené obchodní pomínky, které stvrzuje A) telefonicky B) e-mailem, C) internetovou objednávkou na e-shopu D) smluvně E) uhrazením zálohové faktury. Potvrzením výroby stvrzuje skutečnost a pravdivost získaných informací. Mezi tyto informace patří především tabulka s rozměry jednotlivých partií, popř. fotografie. V případě, že se tyto partie budou v den převzetí výrazně lišit, nemá zákazník možnost na slevu, odstoupení od smlouvy, či reklamace z důvodu špatné velikosti. Případné opakované zkoušky kombinéz, další měření se provádějí na centrále v Plzni, nelze je provádět u smluvních partnerů, nebo zákazníků pokud není domluveno jinak. Kupující hradí kupní cenu výrobku (v případě zaplacení zálohy – rozdíl mezi kupní cenou výrobku a zaplacenou zálohou) A) při převzetí (nelze hradit v partnerských prodejnách) B) při převzetí formou dobírky C) před převzetím převodem na účet prodávajícího.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku, nebo přepravou v souvislosti s uzavřením smlouvy, nebo osobní vyzvednutí zboží (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, náklady na cesty) si hradí Kupující sám. V případě zájmu o produkt TTRace AIRBAG Hybrid, kdy je použit airbag na mechanické spouštění je tento produkt (airbag) určen pouze pro uzavřené silnice, ne na veřejné komunikace, nebo všude tam, kde je vyžadován předpisy. Kupující je s touto skutečností plně srozumněn. Pokud kupující žádá o zkoušky, měření, nebo doručení zboží osobně od TTRACE může být vyzván k úhradě skutečných nákladů, které TTRACE vznikly. V případě tvorby a zaslání grafického návrhu je tento návrh a jednotlivé grafické prvky určen pouze pro výrobky TTRACE, bez písemného svolení nelze použít grafický návrh, či jeho prvky pro jiné výrobky. Tvorba grafického návrhu je omezena na max. 3 hodiny. V případě přesáhnutí této doby, bude zákazník informován a následně bude vyzván k úhradě prací nad rámec této doby. Hodinová sazba je 950,-Kč. Přičemž se počítá každá započatá hodina. V případě tvorby a zaslání grafického návrhu a následném zrušení objednávky zákazníkem, či odstoupení od smlouvy je zákazník povinnen uhradit náklady, které vznikly na základě tvorby a komunikace návrhu a to včetně prvních 3 hodin práce, dle hodinové sazby. Zákazník, který má zájem o naměření o tvorbu grafického návrhu je plně s těmito podmínkami srozuměn.

ZPŮSOB ÚHRADY

Cena zboží je zásadně uváděna v CZK. Cena je konečná a DPH nelze odečíst. Nejčastější forma úhrady je převodem na účet, dobírkou, nebo hotově, dle zákazníkem zvolené formy.
V případě nevyzvednutého na zakázku připraveného výrobku zákazníkovi, není záloha na tento ovýrobek vratná. Při předání výrobku se účtuje konečná smluvní cena. Pokud byla složena záloha předem, záloha se od této částky odečítá a doplácí se rozdíl těchto částek.

Smluvní strany se dohodly, že se budou řídit Obchodním zákoníkem a výše poplatku za pozdní úhradu činí 0.05 % ceny díla za každý den prodlení ode dne splatnosti faktury.

Dárkové poukazy lze využít za podmínek uvedených na poukazu, nelze použít na zlevněné zboží, slevy a poukazy nelze sčítat. Nelze uplatnit na jiné zboží, než je na poukazu uvedeno.

ODSTRANĚNÝ PŘÍPADNÝCH VAD

Za vady se může považovat výrobek, který je v rozporu s naměřenými a zákazníkem potvrzenými hodnotami. Nelze však považovat výrobek za vadný, pokud je vyroben správně dle naměřených hodnot. Pokud např. u zákazníka došlo v době výroby ke změně hodno (úbytkem váhy, či upačně). Kupující je povinen tyto vady prokázat (maximálně do 14ti dnů od převzetí, či zkoušky) a musí vyvíjet součinnost při jejich odstranění, aby mohl prodávající vady začít řešit. Tzn. dostavit se na případné měření na centrální pobočku v Plzni, ul. Na Roudné 532/178, kde bude smluvně nastaven další postup. Za vady také nelze považovat drobné odchylky v grafice, která je dodána prodávajícím, protože se jedná o zmenšený návrh. Pokud zákazník trvá na přesném vyjádření loga, či grafiky, je povinnen logo a to včetně souhlasu užití zaslat ještě před výrobou.

REKLAMACE

Reklamace a vrácení zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Kupující je povinen bez zbytečných odkladů o případných závadách a nedostatcích prodávajícího informovat – osobně, písemně, případně emailem – viz kontakty. Při reklamaci spotřebiteli postačí i objednávka, prokazující nákup, či faktura. Nutností je písemný popis reklamace. Po přijetí reklamace posoudí prodávající, zda bylo s výrobkem zacházeno tak, jak je běžné a dle zjištěných skutečností tuto reklamaci přijme nebo zamítne. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu vráceny všechny peněžní prostředky a to stejným způsobem, jakým od něj byly převzaty.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit dodavatele kurýrní služby a další parametry služby eshop. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit poskytování služby eshop. Na vztahy neupravené těmito podmínkami se použijí obecně závazné právní předpisy České republiky.